ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ NA MECZE JKH GKS JASTRZĘBIE ROZGRYWANE W JASTRZĘBIU-ZDROJU NA LODOWISKU JASTOR ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.BILETY.JKH.PL

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. PŁATNOŚĆ ZA BILETY
 5. ZWROT BILETÓW
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 7. REKLAMACJE
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Regulamin - niniejszy zakupu biletów na mecze Jastrzębskiego Klubu Hokejowego  za pośrednictwem witryny internetowej www.bilety.jkh.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny; 
 2. Witryna - strona internetowa www.bilety.jkh.pl
 3. Operator Witryny - Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, KRS 0000001575, NIP 6331730959, adres strony:www.bilety.jkh.pl, adres e-mail marketing@jkh.pl, numer telefonu +48 32 476 16 50, zwana także „JKH GKS Jastrzębie”. 
 4. Użytkownik - osoba dokonująca rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów do Kina za pośrednictwem Witryny;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów na mecze za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny. 
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zakupu biletów można dokonywać on-line na stronie internetowej JKH GKS Jastrzębie o adresie www.bilety.jkh.pl.
 2. W celu zakupu biletu należy wypełnić formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. JKH GKS Jastrzębie prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia biletu.
 3. Użytkownik może dokonać zakupu biletu drogą elektroniczną.
 4. Podczas procesu zakupem biletu Użytkownik nie wybiera miejsca na lodowisku Jastor. 
 5. Miejsca na lodowisku Jastor są przypisywane tylko i wyłącznie dla posiadaczy karnetów, pozostałe bilety nie posiadają przypisanych miejsc.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail marketing@jkh.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online. 
 7. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami Rodziału IV Regulaminu można dokonać samodzielnego wydruku biletu w domu lub zapisać go w telefonie. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z Państwa zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu, daty i godziny meczu.
 8. Druk biletu stanowi tytuł do udziału w meczu, a jego okazanie jest warunkiem wejścia na lodowisko Jastor.
 9. W przypadku zakupu biletu ulgowego, warunkiem udziału w meczu jest również okazanie obsłudze dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki.

IV. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: tpay.com, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww serwisach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: tpay.com.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów. 
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: tpay.com

V. ZWROT BILETÓW

 1. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny mecz, czy też na inny dzień.  
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w punkcie 3 poniżej, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu zakupu on-line biletów na mecz.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny wyłącznie w celu skorzystania z produktów/usług świadczonych przez Operatora Witryny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. zawarcia i realizacji swoistej umowy) i f (tj. prawnie uzasadnionego interesu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności w celu realizacji zakupu biletów on-line ne mecz, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 4. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu, przypadkach ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Witryny lub podmiotom udzielającym wsparcia Operatorowi Witryny na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Operator Witryny informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu. 
 6. Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 7. Operator Witryny informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operatora Witryny. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Witrynę. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Witryny informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 
 8. Operator Witryny informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż jest to niezbędne do czasu upływu terminu na wniesienie roszczenia z tytułu świadczonej usługi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem adresy e-mail w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy marketing@jkh.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne w biurze JKH GKS Jastrzębie.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bilety@jkh.pl

© 2018 BILETY ONLINE

Pomoc:     bilety@jkh.pl